پاورپوينت با عنوان عفونتهای کوکسی های گرم مثبت

پاورپوينت با عنوان عفونتهای کوکسی های گرم مثبت

پاورپوينت با عنوان عفونتهای کوکسی های گرم مثبت

پاورپوينت با عنوان عفونتهای کوکسی های گرم مثبت 

 

  تعداداسلایدها25

  کوکسیهای گرم مثبت شامل

       1- استاف ارئوس

 

       2- استاف اپیدرمیدیس

 

       3- استاف ساپروفتیکوس

 

       4- استرپ پیوژن (گروه ا)

 

       5- استرپ آگا لگتیا (گروه بی)

  -  مهاجم ترین گونه استافیلوکوکی می باشد که توسط مکانیسهای با واسطه سموم و غیر مرتبط با سموم سبب بیماری میشود

 

  -  استاف ارئوس مانیتول را تخریب می کند واز نظر پروتئین آ مثبت است

 

  -  در رنگ آمیزی به شکل خوشه های شبیه انگور

     


دسته:

پاورپوينت با عنوان عفونتهای کوکسی های گرم مثبت

خرید آنلاین