پاورپوينت با عنوان تنظیم دستگاه ونتیلاور

پاورپوينت با عنوان تنظیم دستگاه ونتیلاور

پاورپوينت با عنوان تنظیم دستگاه ونتیلاور

 پاورپوينت با عنوان تنظیم دستگاه ونتیلاور

پاورپوینت 24 اسلاید

 

در صورتی که دستگاه ونتیلاتور به صورت مناسب با وضعیت بیمار و بطور صحیح تنظیم گردد تا حد زیادی در اصلاح تبادلات گازی و بهبود اکسیژناسیون و فراهم کردن راحتی بیمار موثر است .بنابراین باید قبل از اتصال بیمار به ونتیلاتور بررسی کاملی از مددجو به عمل آید .این بررسی شامل تاریخچه بالینی ،معاینات فیزیکی ،ABG و جواب آزمایشات بوده و تنظیم اولیه ونتیلاتور بر اساس این اطلاعات انجام می گردد و پس از 20 دقیقه برای تعیین چگونگی عملکرد  و تاًثیر ونتیلاتور بیمار مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام ABG مجدداً دستگاه تنظیم خواهد شد.

باتوجه به وضعيت الگو و تعداد تنفس و نتايج ABG مد تنفسی مناسب انتخاب می گردد.
دسته:

پاورپوينت با عنوان تنظیم دستگاه ونتیلاور

خرید آنلاین