پاورپوينت با عنوان برنامه ریزی آرمانی

پاورپوينت با عنوان برنامه ریزی آرمانی

پاورپوينت با عنوان برنامه ریزی آرمانی

پاورپوينت با عنوان برنامه ریزی آرمانی

 

در فرمت پاورپوينت . 24 اسلايد قابل ويرايش

 

برنامه ريزي آرماني

 

مقدمه :

در فرمول بندي و حل مسائل برنامه ريزي خطي، فرآيند مدلسازي بر اهداف همچون بيشينه سازي سود يا كميته سازي هزينه متمركز مي شود، اما بسياري از موقعيتهاي تصميم گيري درجهان واقعي، محدود كردن اهداف سازمان به يك هدف، كارعملي و مطلوبي به شمار نمي رود،زيرا اكثر سازمانها علاوه بر بيشينه سازي سود يا كميته سازي هزينه، اهداف متعدد ديگريهمچون تثبيت نيروي انساني، بيشينه سازي سهم بازار، كنترل افزايش قيمت ها و ... را مدنظردارند.

 

براي فرمولبندي و حل مسائلي كه مستلزم اهداف و آرمانهاي متعدد هستند، روش معتبري جهت تكميل تكنيك برنامه ريزي خطي به وجود آمده كه برنامه ريزي آرماني ناميده مي شود .

برنامه ريزي آرماني در عين داشتن انعطاف پذيري برنامه ريزي خطي، اهداف متضادي را شامل مي شود و با توجه به اولويتهاي اهداف از نگاه تصميم گيرندگان جواب بهينه را ارائه مي نمايد.

 

وجه تمايز اين روش در آرمان هايي است كه بر اساس ترتيب تقدم يا اهميت آنها از نظر تصيم گيرندگان اولويت بندي شده و در يك رديف ترتيبي با روش حل برنامه ريزي آرماني به دست مي آيند . بديهي است كه همواره امكان تحقق هر يك از اهداف تعيين شده وجود ندارد .

از اينرو در برنامه ريزي آرماني، تصميم گيرنده ملزم مي گردد كه به جاي تحقق يك نتيجه بهينه براي يك آرمان، تلاش خود را به سطح رضايت بخشي از چند آرمان متمركز سازد.

 

مدلسازي اهداف چندگانه در برنامه ريزي آرماني شامل تابع هدف، محدوديت هاي خطي يا غير خطي و نيز متغيرهاي پيوسته و گسسته ميشود . دراين فصل تنها به مسائل برنامه ريزي خطي آرماني با متغيرهاي پيوسته مي پردازيم.


دسته:

پاورپوينت با عنوان برنامه ریزی آرمانی

خرید آنلاین