پاورپوينت با عنوان اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوينت با عنوان اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوينت با عنوان اصول اساسی فارماكولوژی

پاورپوينت با عنوان اصول اساسی فارماكولوژی


در فرمت پاورپوينت . 43 اسلايد قابل ويرايش

 

  -برداشت(جذب) آنها از حبابچه به گردش خون،توزيع در بدن و حذف  نهايي از طريق ريه يا متابوليسم را   عمدتا در كبد توصيف ميكند.
 
  -هدف اوليه بيهوشي استنشاقي،دستيابي به فشار نسبي  مغزي ثابت و بهينهء هوشبرهاست.
 
  -مغز وساير بافتها با فشار نسبي هوشبر هاي استنشاقي درخون شرياني به تعادل ميرسند، بعبارتي:
PA ó Pa ó Pbr                                

 

 وردي هوشبرهاي استنشاقي وابسته است به:
 
   1)  فشار نسبي دمي
 
  2)  تهويه حبابچه اي
 
  3)  مشخصات دستگاه تنفسي بيهوشي

  برداشت هوشبرهاي استنشاقي وابسته است به:
 
    1) محلوليت (ضريب تفكيك خون به گاز)

   2) برونده قلبي
  
  3) اختلاف فشار نسبي شريان و وريد


دسته:

پاورپوينت با عنوان اصول اساسی فارماكولوژی

خرید آنلاین